Contact Details
Contact Details
Zhenhai Petrochemical Jianan Engineering Co.,Ltd.
Lianhua Road, Jiaochuan Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
In China

Zhenning Zhang

sales@izpje.com (for commercial contact)

+86 574-86449171

Bin Lyu

jasjkf@cnzpje.com (for technical contact)

+86 574-86443513

In Europe

Christophe Gajecki

christophe.gajecki@htransferconsulting.com

+33 602029453

Request a quote